Bạn đang ở đây

Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023"

(19.05.2017)

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

*

Số 19 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

             

Hưng Yên, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

CHỈ THỊ

CỦA THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu

Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ vật tư nông nghiệp, tư vấn học nghề, hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật công nghệ, xây dựng các mô hình liên kết trong sản xuất, kinh doanh… góp phần giảm nghèo, nâng cao mức sống của nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh còn một số mặt hạn chế, yếu kém: Hoạt động của Hội chưa đồng đều, rộng khắp; nội dung sinh hoạt chưa thật sự hấp dẫn, phong phú; chưa năng động, sáng tạo và chưa có nhiều giải pháp trong việc tập hợp, hướng dẫn hội viên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ sở. Tình hình nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây ổn định xã hội. Công tác tham mưu giám sát, phản biện xã hội của các cấp Hội chưa tích cực, chưa phát huy hiệu quả. Năng lực, trình độ của cán bộ Hội nhiều nơi chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay… Những hạn chế, yếu kém trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân ở một số nơi, cấp ủy chưa thực sự quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

Năm 2018 là thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo, trách nhiệm của nông dân và tổ chức Hội trong xây dựng giai cấp nông dân, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TWngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trongthời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về Đề án Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

Chính quyền các cấp quan tâm bổ sung kinh phí hằng năm cho Quỹ Hỗ trợ nông dân theo Quyết định 673-QĐ/TTg ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủvề việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2011-2020 và Thông báo số 378-TB/TU ngày 11/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về một số nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011 - 2020. Hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng các mô hình liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

2- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội: báo cáo trình đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ của đông đảo hội viên để đánh giá đúng thực trạng tình hình nông dân, hoạt động xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những đóng góp của hội viên, nông dân và tổ chức Hội, nêu rõ những khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm.Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIINghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là các chương trình, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, chủ trương công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, vận dụng cụ thể, sáng tạo vào việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mỗi cấp Hội.

Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; trong đó, các cấp Hội tập trung hướng mạnh về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

3- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp Hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình quy định. Ban Chấp hành mới và các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp Hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đoàn kết quy tụ được hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Hội. Quan tâm phát hiện, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn, hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi vào các chức danh lãnh đạo Hội các cấp; thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo Hội các cấp không đủ tuổi tái cử ban chấp hành khóa mới.

4- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Nông dân hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội để đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của các cấp Hội và hội viên, nông dân toàn tỉnh. Chỉ đạo các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi; thực hiện nhiều công trình, mô hình, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ sở, thiết thực chào mừng đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023.

5- Các cấp ủy chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể phối hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Hội Nông dân các cấp tiến hànhđại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ quy định.

6- Thời gian tổ chức Đại hội :

- Cấp cơ sở: Hoàn thành trong tháng 5 năm 2018.

- Cấp huyện: Hoàn thành trong quý II năm 2018.

- Cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 9 năm 2018.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các Ban Đảng tỉnh và Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW (để b/c);

- Đảng đoàn TW HND Việt Nam;

- Các ban, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn;

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;

- BTV các huyện, thành uỷ, ĐUTTTU;

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên;

- LĐVP;CV phòng TH-ĐN;

- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Tiến Sỹ

 

 

Lượt xem: 52

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân