Bạn đang ở đây

Hướng dẫn số 33-HD/HNDT "Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2018 - 2023'

(25.07.2017)

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

BCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH HƯNG YÊN

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 33 - HD/HNDT

Hưng Yên, ngày 03  tháng 5 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

Đại hội điểm Hội Nông dân cấp huyện và xã nhiệm kỳ 2018 - 2023

 

Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VI;

Căn cứ Kế hoạch số 190-KH/HNDTW, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Hướng dẫn số 213-HD/HNDTW, ngày 27/3/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023;

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông báo số 550 - TB/TU, ngày 03/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023;

Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/HNDT, ngày 25/4/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023;

 Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và xã như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Thông qua việc chỉ đạo đại hội điểm nhằm giúp cho các cấp Hội rút ra những kinh nghiệm và thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Hội Nông dân cấp huyện và xã, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

2- Đại hội là dịp để các cấp Hội tổng kết, đánh giá, học tập, nhân rộng được nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác Hội và phong trào nông dân.

3- Việc chuẩn bị nội dung, nhân sự, chương trình đại hội và quá trình điều hành tổ chức đại hội điểm Hội Nông dân tại các đơn vị đảm bảo quy trình, nguyên tắc, nghiêm túc, trang trọng và an toàn, tiết kiệm.

4- Đơn vị được chọn làm đại hội điểm phải mang tính đại diện cho khu vực trong tỉnh và trong huyện.

II. CHỌN ĐIỂM CHỈ ĐẠO ĐẠI HỘI

1- Cấp tỉnh: Chọn Hội Nông dân thành phố Hưng Yên tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

 2- Cấp huyện: Mỗi đơn vị chọn 1 cơ sở làm điểm đại hội của cấp mình.

Lưu ý: Các đơn vị lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cần đảm bảo các yêu cầu và điều kiện sau: Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền; đội ngũ cán bộ chủ chốt có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm; là đơn vị luôn vững mạnh trong công tác Hội và phong trào nông dân; địa bàn thuận lợi cho các đơn vị đi lại.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1- Cấp huyện chỉ đạo đại hội điểm cơ sở hoàn thành trong tháng 01/2018.

2- Cấp tỉnh chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện hoàn thành trong tháng 4/2018.

IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Bước 1

- Xây dựng kế hoạch đại hội điểm.

- Làm việc với cấp ủy địa phương được chọn chỉ đạo đại hội điểm để thống nhất về chủ trương, kế hoạch tổ chức đại hội điểm.

2. Bước 2

Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên hướng dẫn đơn vị được chọn làm điểm chuẩn bị nội dung đại hội; quy trình nhân sự; công tác tuyên truyền và điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức đại hội.

3. Bước 3

Đơn vị được chọn làm điểm báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp và Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp để duyệt nội dung, nhân sự và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội.

4. Bước 4: Tổ chức đại hội điểm.

5. Bước 5: Rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm và triển khai ra diện rộng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Hội cấp trên làm việc với cấp ủy địa phương và Ban Thường vụ Hội Nông dân đơn vị được chọn đại hội điểm; báo cáo kế hoạch về Hội cấp trên trực tiếp.

2. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp trên tham gia chỉ đạo đại hội điểm cấp dưới trực tiếp.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh là đơn vị chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân đơn vị đại hội điểm cấp huyện để chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đại hội.

3. Tổ chức đại hội.

4. Các cấp Hội tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá cụ thể những nội dung làm được, chưa làm được trên các mặt (tuyên truyền, khánh tiết; nội dung văn kiện; chuẩn bị nhân sự và công tác bầu cử; công tác hậu cần; chương trình đại hội; cách thức điều hành; lựa chọn phát biểu tham luận; cách thức tổng hợp tham gia vào các văn kiện…); cách khắc phục trong chỉ đạo và thực hiện từng nội dung. Sau họp rút kinh nghiệm có thông báo cụ thể kết quả đại hội điểm của từng cấp và tiếp tục chỉ đạo đại hội của đơn vị mình.

Căn cứ Hướng dẫn này, Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị mình, đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo với cấp ủy và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh(qua Ban Tổ chức - Kiểm tra) để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

 

Nơi nhận:                                        

- Ban Tổ chức TW Hội (Để b/c);

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Để b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (Để b/c);

- Các đ/c uỷ viên BCH HND tỉnh;                 

- HND các huyện, thành phố;

- Các ban, đơn vị thuộc HND tỉnh;

- Lưu VT, TC-KT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Trần Thị Tuyết Hương

 

 

 

                                                        

Lượt xem: 213

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân