Bạn đang ở đây

Thông báo số 550-TB/TU Ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023”

(19.05.2017)

TỈNH ỦY HƯNG YÊN

*

Số 550-TB/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

 

Hưng Yên, ngày 03 tháng 4 năm 2017

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

Về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên

nhiệm kỳ 2018-2023

                                

 

Ngày  09  tháng 3 năm 2017, sau khi nghe Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh báo cáo kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018-2023 (Tờ trình số 59 -TTr/ĐĐHNDT ngày 17/02/2017), ý kiến tham gia của các sở, ngành dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

1- Cơ bản đồng ý với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2018-2023. Quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội, Hội Nông dân các cấp cần quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 02/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ IX nhiệm kỳ 2018-2023; Kế hoạch số 190-KH/HNDTW, ngày 12/01/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, nhất là trong xây dựng báo cáo và công tác nhân sự đại hội.

2- Về số lượng đại biểu đại hội, ủy viên ban chấp hành các cấp

- Đại biểu đại hội: Cơ sở dưới 2.000 hội viên, đại biểu không quá 100; cơ sở trên 2.000 hội viên, đại biểu không quá 120. Cấp huyện: huyện Khoái Châu, Ân Thi không quá 200 đại biểu; thành phố Hưng Yên và các huyện còn lại, không quá 150 đại biểu. Tỉnh, khoảng 260 đại biểu.

- Ủy viên Ban Chấp hành:

+ Về số lượng: Cấp cơ sở, từ 11 - 17 ủy viên. Cấp huyện: Huyện Khoái Châu, Ân Thi, Kim Động, Yên Mỹ không quá 35 ủy viên; thành phố Hưng Yên và các huyện còn lại, từ 19 - 25 ủy viên. Tỉnh, từ 29 - 35 ủy viên.

+ Về thành phần, cơ cấu: Theo hướng giảm ủy viên ở các ngành, tăng số ủy viên là hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi ở các cấp.

3- Thời gian tổ chức Đại hội

- Cấp cơ sở: Hoàn thành trong tháng 5/2018 (đại hội điểm hoàn thành trong tháng 01/2018).

- Cấp huyện: Hoàn thành trong Quý II/2018 (đại hội điểm hoàn thành trong tháng 4/2018).

- Cấp tỉnh: Hoàn thành trong tháng 9/2018.

4. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đại hội mỗi xã, phường, thị trấn 30 triệu đồng (Ba mươi triệu đồng); mỗi huyện, thành phố 80 triệu đồng (Tám mươi triệu đồng). Đại hội tỉnh 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu phân bổ vào dự toàn ngân sách năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương (để b/c)

- TTHĐND, UBND tỉnh;

- Các ban đảng Tỉnh ủy, Sở Tài chính;

- Đảng đoàn HND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

- Các huyện, thành ủy, ĐUTTTU;

- Các đ/c Tỉnh ủy viên;

- LĐVP, CV TH-ĐNL;

- Lưu VPTU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Đỗ Tiến Sỹ

 

 

Lượt xem: 57

Viết bình luận

Dự báo thời tiết

Liên kết web

Hỗ trợ nông dân